BejelentésSzéchenyi István Általános Iskola és Zeneiskola 8154 Polgárdi, Kossuth L. u. 135.

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

TANULÓI ISKOLAI HÁZIREND a 2010/2011-es tanévben A Széchenyi István Általános és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziuma tanulói vagytok, egy közösség tagjai. Ahhoz, hogy a közösségben élni tudjatok, ismerjétek meg a házirendet és jól látható helyen helyezzétek el osztályaitokban. A házirend egy példányát az ellenőrző füzetetekben kell tartanotok. 1. Érkezzetek minden reggel ¾ 8-ra . A ½ 8 óránál korábban érkezők számára a II. számú épületben biztosítunk ügyeletet. 2. Az iskolában a tanórák-szünetek rendje a következő: 1. óra 8.00 – 8.45 15 perc szünet 2. óra 9.00 – 9.45 15 perc szünet 3. óra 10.00 – 10.45 15 perc szünet 4. óra 11.00 – 11.45 15 perc szünet 5. óra 11.55 – 12.40 10 perc szünet 6. óra 12.50 – 13.35 A hiányzó tanulókat a szaktanár az osztálynaplóba, az indokolatlanul későn érkező tanulókat a fegyelmi füzetbe is bejegyzi a késés idejének feltüntetésével. A rendszeresen későn érkező tanuló osztályfőnöki figyelmeztetést kap. 3. Csak a szükséges tanszereket hozzátok magatokkal az iskolába, az elveszett értékekért az iskola NEM VÁLLAL felelősséget. (mobiltelefonért, ékszerekért, Mp3 lejátszóért sem) 4. A „Tájékoztató füzet” (ellenőrző) minden nap legyen nálatok. Munkátok értékelése és a hiányzások igazolása ezen keresztül történik. Előre nem látható események kivételével csak előzetes – 1 óra esetén szaktanári, 1-3 nap esetén osztályfőnöki, 3-nál több tanítási nap esetén igazgatói - engedéllyel maradhattok távol az iskolai foglalkozásokról. A mulasztott órákat 1 héten belül igazolni kell! Egy évben 3 nap hiányzást igazolhat a szülő, több napos hiányzást csak orvos igazolhat. Az „orvosi rendelésen megjelent” igazolás maximum 3 óra igazolására fogadható el. Az igazolatlan hiányzás a következő fegyelmezési büntetéseket vonja maga után: - 1-6 óra esetén osztályfőnöki figyelmeztetés - 7-14 óra esetén osztályfőnöki intő - 15-19 óra esetén igazgatói figyelmeztetés - 20-29 óra esetén igazgatói intő A tanuló köteles a bejegyzéseket szüleivel aláírattatni. Az ellenőrző hiánya a fegyelmi füzetbe történő bejegyzést eredményezi, 5 beírás után osztályfőnöki figyelmeztetés jár. 5. Az óraközi szüneteket kultúráltan töltsétek el, vigyázzatok egymás testi épségére. Vegyétek komolyan az ügyeletes tanár és ügyeletes tanuló figyelmeztetését. Az épületek közötti átjárás csak szaktanár kíséretében (kivétel testnevelés óra) történhet . A hetesek szünetben az osztályokban maradnak. Jó idő esetén az a felső tagozatos tanulók a 2, 3, 4 és 5 óra utáni szünetet töltik az udvaron. Rossz idő esetén az osztálytermeikben maradnak. Az udvarról való felvonulás a „jelző” csengő után fegyelmezetten történjen. Az épületben a folyosón, a lépcsőn egyesével, a jobb oldalon közlekedjenek a tanulók. A futkározás a folyosón, lépcsőkön, a tantermekben TILOS és balesetveszélyes! Az iskola területén – az udvarokon – a kerékpározás TILOS; a kerékpárokat csak tolni lehet a kijáratig! 6. Az iskola épületét a tanítás ideje alatt elhagyni csak személyes nevelői kísérettel lehet. Az iskola hátsó bejáratát a kerékpárosok az iskolába érkezéskor – távozáskor használhatják. Az óraközi szünetekben a kijárás itt is TILOS. Aki ezt nem tartja be fegyelmező intézkedésben részesül. 7. A felnőtteknek köszönjetek a napszaknak megfelelően, viselkedjetek velük szemben udvariasan, tisztelettudóan. Az ajtókban a felnőtteket engedjétek előre. Az alsós és felsős tanároknak egyaránt illő, hogy köszönjetek, akár tanítanak titeket, akár nem. A délutáni szakkörökön, hittanokon, sportfoglalkozásokon is viselkedjetek kultúráltan. 8. Öltözködjetek a jó ízlés határain belül. Ne viseljetek az iskolában drága és balesetveszélyes ékszereket. A testékszer használata TILOS! A közízlést sértő öltözék viseletét mellőzzétek. Az iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken az alkalomhoz illő ruhában jelenjetek meg (fehér ing, blúz – sötét alj, nadrág). 9. Testnevelés órára a szaktanár által kijelölt felszerelést kötelező vinni. A felszerelés hiánya igazolatlan órát von maga után. 10. Környezeteteket tartsátok tisztán! Ne firkáljatok a padokra, a falra, ne hagyjatok szemetet az osztályteremben, a folyosón és az udvaron! Vigyázzatok a bútorokra! Az okozott kárért (padrongálás, ablaktörés, falrongálás) szüleitek anyagi felelősséggel tartoznak. Ügyeljetek a WC-k használatára és tisztaságára! Ez is minősít benneteket! 11. A tanulószobai foglalkozás a 5-6-7-8. évfolyam tanulói részére a tanítási órájuk után – hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 15.45-ig tart. Romló iskolai eredmény esetén a szaktanár és az osztályfőnök által meghatározott időre a tanulószobai és az egyéni foglalkoztatáson (korrepetáláson) való részvétel kötelezővé tehető. 12. Az iskolába tökmagot, rágógumit, napraforgómagot, szeszes italt hozni, dohányozni SZIGORÚAN TILOS! A tanórákon a mobiltelefon ne legyen kitéve és bekapcsolva, tilos a hang- és képrögzítés. Társadat, társaidat csak az előzetes engedélyükkel fényképezheted (személyiségi jogok sértése miatt!) Ha tudomást szereztek arról, hogy valahol droghoz (kábítószerhez) lehet hozzájutni, vagy valaki ilyet ajánl nektek, kötelesek vagytok azonnal jelenteni. 13. A nevelői szobába engedély nélkül ne lépjetek be! Tanáraitokat csak a legszükségesebb esetben hivassátok ki. 14. Egy tanítási napon az osztály maximum 2 témazárót (több óra anyagának összefoglalása után) írhat, melyet a szaktanár előre közöl. 1-1 óra anyagának írásbeli számonkérése, írásbeli feleletek, térképismereti, feladatmegoldó számonkérések nem minősülnek témazárónak. 15. A balesetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat maradéktalanul kötelesek vagytok betartani! Balesetveszély miatt szigorúan tilos az épületek ablakain kihajolni vagy a párkányokra kiülni! Nem hozhattok magatokkal kést vagy egyéb más egymást veszélyeztető eszközöket! 16. Ha közösségetekre, iskolátokra káros hatásról szereztek tudomást – az iskola jó hírnevének védelme érdekében – jelentsétek azt! 17. A szüneti és az óra alatti ügyeletet a 7. és 8. évfolyam tanulói látják el 1 hetes váltásban. Az órai ügyeletet 1 fő látja el. Az ügyeletes tanulók beosztása, munkájuk értékelése az osztályfőnökök feladata. 18. Az a tanuló, aki kötelességeinek nem tesz eleget vagy tudatosan megsérti a házirend előírásait fegyelmező intézkedésben részesül, melynek fokozatai a következők: - szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés Osztályfőnöki figyelmeztető esetén a tanuló az osztályfőnöke előtt adjon számot magaviseletéről, amivel sorozatosan megsértette a házirendet. - írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés + szülő behívható az iskolába - osztályfőnöki intő - igazgatói figyelmeztetés - igazgatói intő A kiemelkedő munkavégzést dicsérettel jutalmazzuk: - osztályfőnöki dicséret - igazgatói dicséret 19. Az iskolában működő diákönkormányzat irányító szerve a Diáktanács. Minden második hét hétfőjén megbeszéli a problémákat és javaslataival segíti az iskola munkáját. A hetesek feladata A hetesek megbízatása 1 hétre szól, az osztályfőnök kijelölése alapján. A hetesek nevét az osztálynaplóban fel kell tüntetni. A hetesek feladataikat a tanítási órák előtt és a szünetekben végzik: - gondoskodnak a tanterem előkészítéséről a tanórákra (tábla, kréta, stb.), - a szünetben a termet kiszellőztetik, - a szünetben a tanulókat a folyosóra vagy az udvarra küldik, - az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik, - az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a jelenlévők létszámát és a hiányzó tanulók nevét, - ha az órát tartó nevelő a becsengetés után öt perccel nem érkezik meg, jelentik az igazgatóságon, - óra végén gondoskodnak az osztály rendjéről, tisztaságáról (letörlik a táblát, bezárják az ablakokat, leoltják a villanyt, összeszedetik a szemetet, Az ügyeletes tanulók feladatai A folyosói és a tanóra alatti ügyeletet az iskola 7-8. évfolyamos tanulói látják el heti váltásban. Folyosói ügyeletes: (8 óra előtt és a tanórák közti szünetekben) - ügyel a folyosói rendre, tisztaságra, - segíti az ügyeletes nevelő munkáját, - szünetekben ellenőrzi az osztályokban tartózkodókat, az udvaros szünetekben leküldi a tantermekben, folyosókon tartózkodó tanulókat, - segíti az udvarról való feljövetel rendjének betartását, - ha rendbontást észlel, jelenti az ügyeletes nevelőnek, - az ügyeleti jelvényt a ruhájára tűzve viselje. Óra alatti ügyeletes: - ügyel arra, hogy illetéktelenek ne tartózkodjanak az iskola épületében. Az érkezőket regisztrálja (név, érkezés ill. távozás időpontja) - udvariasan köszön a felnőtteknek, útbaigazítást ad az érkező felnőtteknek. A tanórai anyagot köteles pótolni, a következő tanórán ügyeleti munka miatt jelenteni nem lehet. Az ügyeletes tanulók hiányzása esetén az adott osztály köteles gondoskodni az ügyeletes tanuló helyettesítéséről. Felelősök: az osztályfőnökök


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!